Regulamin Systemu upres.pl

Regulamin Systemu UpRes

System UPRES jest innowacyjnym narzędziem informatycznym, stanowiącym profesjonalne atrakcyjne wsparcie dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe a w szczególności w postępowania konsumenckie. Ustawa o ochronie danych osobowych zezwala na przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby fizycznej lub prawnej, której dotyczą, jeżeli następuje to w prawnie usprawiedliwionym celu, a za taki cel uznaje się między innymi przetwarzanie informacji w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

 • 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego treści poszczególne określenia oznaczają:

1.1. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin przyjęty i uchwalony decyzją zarządu Synkom Sp. z o.o. wraz ze wszelkimi załącznikami do niego oraz ewentualnymi zmianami.

1.2. Synkom oznacza Synkom Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Starodworska 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII oddział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000337845, o kapitale zakładowym w wysokości 490 000 zł, w całości wpłaconym oraz o numerze NIP 5851451509

1.3. Użytkownik to każda osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z systemu UpRes oraz usług dostępnych na stronie internetowej upres.pl. W szczególności Użytkownikami są Dłużnicy, Wierzyciele, Doradcy Restrukturyzacyjni oraz każda inna osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Systemu UpRes oraz Usług dostępnych w na stronie upres.pl.

1.4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszego Regulaminu jest mowa o systemie lub programie, należy przez to rozumieć system UpRes.

1.5. Zmiana nazwy „UpRes” dokonana przez Zarząd Synkom Sp. z o.o. lub Administratora systemu nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu, a wszystkie postanowienia dotyczące UPRES, automatycznie dotyczą zasobu danych oraz usług oferowanych w ramach systemu UPRES.

1.6. System UPRES przeznaczony jest dla użytkowników zainteresowanych usprawnieniem procesów związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym i/lub upadłościowym.

1.7. Doradca Restrukturyzacyjny to zarejestrowany użytkownik UPRES (będący osobą fizyczną posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub spółką prawa handlowego spełniającą wymogi do pełnienia funkcji w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych), prowadzący w stosunku do Dłużnika postępowanie restrukturyzacyjne lub/i upadłościowe jako nadzorca, zarządca lub syndyk.

1.8. Wierzyciel to zarejestrowany użytkownik UPRES, posiadający udokumentowaną wierzytelność wobec Dłużnika, występujący w imieniu własnym lub reprezentowany przez pełnomocnika.

1.9. Wierzytelność to przysługujące Wierzycielowi uprawnienie do domagania się od Dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego.

1.10. Dłużnik to osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której ciąży obowiązek spełnienia świadczenia na rzecz Wierzyciela.

1.11. Dług to ciążący na Dłużniku obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, udokumentowany w szczególności:

 • umową cywilnoprawną, decyzją administracyjną, ugodą lub innym dokumentem kreującym zobowiązanie lub potwierdzającym jego istnienie,
 • rachunkiem wystawionym zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych,
 • fakturą VAT wystawioną zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, lub zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur,
 • prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
 • orzeczeniem sądu polubownego, którego wykonalność została stwierdzona orzeczeniem sądu powszechnego,
 • pisemnym oświadczeniem Dłużnika o uznaniu długu.

1.12. Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, skutkującej powstaniem Długu.

1.13. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy obowiązującego prawa nadają zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

1.14. Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

1.15. Administratorem odpowiedzialnym za zarządzenie programem oraz bazą danych osobowych zarejestrowanych użytkowników jest Synkom Sp. z o.o., ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, NIP: 5851451509, KRS: 0000337845.

1.16. Administratorem danych osobowych Dłużników, Wierzycieli oraz Doradców restrukturyzacyjnych jest Synkom.

1.17. Zamieszczenie informacji o prowadzonym postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym jest równoznaczne z dobrowolnym powierzeniem Administratorowi UPRES przez Użytkownika czynności polegających na przetwarzaniu danych osobowych Dłużnika w celu, o którym mowa w par. 4 ust. 1 Regulaminu.

1.18. Cennik to załączony do niniejszego Regulaminu, zamieszczony na stronie upres.pl, spis usług oferowanych w ramach systemu UPRES wraz z wyszczególnionymi kosztami rzeczonych usług.

Wprowadzenie/zmiana cennika usług nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.

1.19. Upres.pl to domena (strona) internetowa, zawierająca wsparcie techniczne dla użytkowników systemu i umożliwiająca dostęp online do funkcjonalności oprogramowania UpRes.

 

 • 2 Regulamin

2.1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym określonym w art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego, który wraz z umowami dotyczącymi poszczególnych zarejestrowanych Użytkowników systemu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, obejmuje prawa i obowiązki Użytkowników systemu oraz Administratora w zakresie funkcjonowania i korzystania z systemu.

2.2. Korzystanie z systemu dla Użytkowników jest tak ukształtowane, iż jednym z warunków zalogowania jest elektroniczna akceptacja niniejszego Regulaminu, co w świetle art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 60 Kodeksu Cywilnego jest traktowane jako oświadczenie woli logującego się Użytkownika wyrażające zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.3. Regulamin niniejszy został sporządzony w takiej formie elektronicznej, iż umożliwia logującemu się Użytkownikowi wyświetlenie go przed zawarciem umowy oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, co stanowi spełnienie wymagania z art. 384 § 4 Kodeksu Cywilnego.

 

 • 3 Zmiana regulaminu

3.1. Synkom Sp. z o.o. może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, powiadamiając Użytkowników o zaistnieniu zmian poprzez informacje na stronach internetowych portalu lub wiadomości dostarczane pocztą elektroniczną.

3.2. W razie takiej zmiany Regulaminu, która powoduje zwiększenie praw lub zmniejszenie obowiązków Użytkowników Regulamin wchodzi w życie z chwilą powiadomienia Użytkowników o zaistnieniu zmian.

3.3. Synkom Sp. z o.o. może również wprowadzić automatyczną opcję akceptacji i zmian do Regulaminu. Odmowa akceptacji nowego Regulaminu będzie tożsama z rozwiązaniem umowy z Synkom Sp. z o.o.

 

 • 4 Zasady działania i relacje prawne między Użytkownikami UPRES i Synkom Sp. z o.o.

4.1. UpRes stanowi jedynie narzędzie wspierające, mające na celu ułatwienie dokonywania czynności w ramach prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Nie może być natomiast traktowany jako konieczny element czy substytut czynności toku postępowania. Dokonywane czynności przy wsparciu oprogramowania UpRes wymagają weryfikacji przez osobę ich dokonującą w toku postępowania. Korzystanie z oprogramowania i poszczególnych funkcjonalności jest dobrowolne i dokonywane na własną odpowiedzialność użytkownika. Producent i administrator nie ponoszą odpowiedzialności za brak weryfikacji przez użytkownika efektów działania poszczególnych funkcjonalności i prawidłowości ostatecznych wyników zawartych w generowanych bazach danych, plikach, dokumentach i ich wydrukach.

4.2. Akceptacja Regulaminu UPRES jest całkowicie dobrowolna.

4.3. Synkom Sp. z o.o. oświadcza, że dokłada wszelkiej staranności w celu zweryfikowania danych, stanowiących treści zamieszczanych w ramach systemu UPRES informacji o prowadzonych postępowaniach, jednak zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za stan faktyczny i prawny (istnienie i jakość zamieszczonych informacji).

4.5. Użytkownik, który wyraził zgodę na dopisanie swojego adresu e-mail do tzw. listy mailingowej, bądź wyraził zgodę na przesłanie informacji o charakterze handlowym, marketingowym, reklamowym i promocyjnym, wyraził tym samym zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających takie treści w przyszłości.

4.6. Niezależnie od ww. listy mailingowej, Użytkownik udostępnia swój adres e-mail w celach komunikacji z Administratorem. Dotyczy to w szczególności wymiany informacji związanych ściśle z użytkowaniem UPRES, w tym przypomnień, wezwań do uiszczenia należności, itp. oraz do realizacji funkcjonalności oprogramowania w szczególności np. komunikacji między uczestnikami dla realizowania celów postępowań.

4.7. Rozpoczęcie procedury logowania jest procesem zmierzającym do zawarcia umowy, pomiędzy Synkom Sp. z o.o., a logującym się Użytkownikiem UPRES. Pomyślne zakończenie procedury logowania wraz z zaakceptowaniem Regulaminu oznacza zawarcie umowy na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz ewentualnej umowy dodatkowej zaakceptowanej przez logującego się użytkownika systemu.

4.8. Korzystanie z systemu UPRES jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4.9. Po zakończeniu procedury logowania, Użytkownik będący członkiem zarejestrowanego podmiotu, uzyskuje prawo do samodzielnego zamieszczania w UPRES informacji w postaci dodatkowych załączników. Do edytowania i usuwania informacji związanych z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym i/lub upadłościowym uprawniony zostaje nadzorca, zarządca lub syndyk lub ich zastępcy oraz w innych dedykowanych funkcjonalnościach Sędzia Komisarz lub jego zastępca i Przewodniczący Rady Wierzycieli (lub jego zastępca) oraz członkowie rady wierzycieli oraz członkowie zgromadzenia wierzycieli.

4.10. Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania reguluje załącznik nr 1 do Regulaminu – Cennik.

4.11. Nieuiszczenie stosownej opłaty w wyznaczonym terminie, spowoduje zablokowanie dostępu Użytkownika do systemu

4.12. Rzeczonej opłaty dokonać można poprzez wpłatę na konto bankowe Synkom prowadzone przez Santander Bank Polska S.A. o numerze:

80 1090 1753 0000 0001 2972 6259.

4.13. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Synkom Użytkownik musi zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do sieci Internet, dostęp do witryn WWW poprzez przeglądarkę www, wyposażoną we wtyczkę „FLASH” (umożliwiającą nawiązywanie połączenia wideokonferencji) oraz konta e-mail (umożliwiającego odbieranie wiadomości poczty elektronicznej). W celu korzystania z niektórych funkcjonalności systemu może być wymagane posiadanie telefonu.

4.14. Synkom oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu bezpośrednio lub pośrednio poprzez użytkowanie UPRES, oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

4.15. Posiadanie konta w systemie UPRES nie uprawnia użytkownika do udostępniania swojego konta osobom trzecim a w szczególności w przypadku Doradców Restrukturyzacyjnych udostępniania loginów i haseł innym Doradcom Restrukturyzacyjnym nie mającym zawartej umowy o korzystanie z systemu..

 

 • 5 Procedura rejestracyjna i wyrejestrowania

5.A Procedura rejestracyjna.

5.1. Rejestracja oznacza zawarcie umowy o korzystaniu z systemu pomiędzy Synkom Sp. z o.o., a rejestrującym się użytkownikiem.

5.2. Rejestracja użytkownika portalu jest możliwa po przesłaniu do Administratora zgłoszenia zawierającego obligatoryjne dane w ramach konta Systemu UPRES.

5.3. Rejestrujący się Użytkownik zobowiązany jest podawać wszelkie wymagane przez Synkom Sp. z o.o. dane zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy i według swej najlepszej wiedzy, a w razie ich zmiany niezwłocznie uaktualnić je poprzez odpowiednią zakładkę w ramach przypisanego profilu.

5.4. Przed podaniem danych osobowych Dłużnika, Doradca restrukturyzacyjny zobowiązany jest potwierdzić prawdziwość i aktualność tych danych we właściwym dla danego Dłużnika-przedsiębiorcy organie ewidencyjnym (CEIDG, KRS).

5.5. Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako „RODO”).

W świetle powyższego informujemy, że: Administratorem, czyli podmiotem, który podejmuje decyzję, o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Synkom sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Starodworska 1. Państwa dane osobowe zostały pozyskane dobrowolnie podczas rejestracji, dodawania informacji o prowadzonych postepowaniach. Dane osobowe są nam potrzebne do:

 1. obsługi technicznej konta tj. założenia i zarządzania kontem, zapewnienia obsługi postepowań,
 2. monitorowania aktywności w systemie
 3. prowadzenia statystyk
 4. prowadzenia badań pod kątem poprawy funkcjonalności platformy.

 

Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wyrażenia zgody w celach marketingowych, żądania dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia Państwa danych. Państwa dane nie są przekazywane innym. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli będą Państwo mieć jakiekolwiek pytania, można się z nami skontaktować pod adresem i pomoc@upres.pl

5.6. Synkom Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne (cywilne, karne lub administracyjne) wynikłe z podania nieprawdziwych danych lub danych nieaktualnych, jak też wynikłe z zaniechania aktualizacji danych, które utraciły aktualność.

5.7. Użytkownik inicjuje rejestrację w drodze stosownego zgłoszenia wystosowanego do Administratora – zawsze osobiście, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestracji może dokonać tylko osoba, która jest umocowana do składania oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Samej rejestracji dokonuje osoba do tego upoważniona po stronie Administratora, po uzyskaniu stosownych informacji od zgłaszającego.

5.8. W ramach rejestracji Synkom Sp. z o.o. może zażądać od Użytkownika w każdej chwili uwiarygodnienia danych podanych w trakcie rejestracji, w tym danych dotyczących wierzytelności i Dłużnika, poprzez umieszczenie elektronicznej kopii dokumentów w odpowiedniej zakładce w panelu Użytkownika systemu lub poprzez nadesłanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów (co najmniej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę przedstawiającą dany dokument i zawierającą datę i miejsce poświadczenia) potwierdzających te dane. Do czasu uwiarygodnienia danych Synkom Sp. z o.o. ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz tego Użytkownika.

5.9 Podczas każdego zalogowania Użytkownik potwierdza akceptację regulaminu portalu a co za tym idzie potwierdza chęć użytkowania systemu i wyraża zgodę na zawarte w regulaminie postanowienia.

5.B Procedura wyrejestrowania.

5.9. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy – tj. od zakończenia procedury rejestracyjnej, Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument) może od umowy odstąpić, bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy nadanie w placówce pocztowej pisma przed jego upływem). Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy pomiędzy nim, a Synkom Sp. z o.o. (wyrejestrowanie).

5.10. W celu wyrejestrowania wystarczy wysłać dyspozycję wyrejestrowania z adresu email użytkownika zapisanego w systemie na adres e-mail udostępniony przez Administratora w momencie rejestracji bądź listem poleconym na adres siedziby Synkom Sp. z o.o. oświadczenia zawierającego dane umożliwiające identyfikację Użytkownika. Oświadczenie nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika Synkom Sp. z o.o. pozostawia bez dalszego biegu.

5.11. Niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji wyrejestrowania lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o wyrejestrowaniu Administrator usuwa Użytkownika z bazy zarejestrowanych Użytkowników oraz usuwa jego dane osobowe, chyba, że Użytkownik zalega z uregulowaniem jakichkolwiek opłat na rzecz Synkom Sp. z o.o.

 

 • 6 Zamieszczanie przez Użytkownika informacji o prowadzonym postępowaniu

6.1. Zamieszczenie informacji o prowadzonym postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, jak również na ich udostępnienie innym Użytkownikom UPRES powiązanym z rzeczonym postępowaniem.

6.2. Dane osobowe Użytkownika dostępne są tylko dla innych zarejestrowanych Użytkowników UPRES.

6.3. Administrator UPRES ma prawo w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny usunąć lub odpowiednio zmodyfikować określoną informację zamieszczoną w ramach systemu (rekord).

6.4. Koszty związane z użytkowaniem UPRES opisane są w cenniku, stanowiącym załączenie do niniejszego Regulaminu oraz będącym integralną jego częścią.

 

 • 7 Odpowiedzialność

7.1. Administrator UPRES nie ponosi odpowiedzialności wobec zarejestrowanych Użytkowników za czasową niemożność korzystania z usług systemu UPRES, jeżeli ta niemożność jest następstwem okoliczności niezależnych od Administratora (w szczególności awaria systemu, awaria sieci teleinformatycznej itp.), bądź zależnych, lecz koniecznych dla prawidłowego działania UPRES (w szczególności wprowadzania zmian systemowych).

7.2. Zasady odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie, określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z tymi osobami trzecimi.

7.3. Administrator UPRES nie ponosi odpowiedzialności wobec zarejestrowanych Użytkowników za czasowe zawieszenie upubliczniania informacji o prowadzonych postępowaniach w przypadkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

7.4. Zarejestrowany Użytkownik, który zamieścił informację o postępowaniu restrukturyzacyjnym i/lub upadłościowym, odpowiada za wszelkie roszczenia, jakie zostałyby skierowane przeciwko Administratorowi UPRES z tytułu naruszenia dóbr osobistych Dłużnika w związku z zamieszczeniem danych dotyczących samego Dłużnika, bądź jego długu.

 

 • 8 Procedura reklamacyjna.

8.1. Synkom Sp. z o.o. zapewnia, że zarejestrowanemu Użytkownikowi – Doradcy restrukturyzacyjnemu przysługuje prawo dostępu i poprawienia danych osobowych udostępnionych Administratorowi. Prawo to realizuje się przez opcję aktualizacji danych.

8.2. Synkom Sp. z o.o. zapewnia, że Dłużnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych zamieszczonych w części zawierającej informacje odnośnie jego osoby, oraz do ich poprawiania, zgodnie z art. 23,  24 i 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Prawo dostępu Synkom Sp. z o.o. realizuje poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do części zawierającej informacje o osobie Dłużnika. Prawo poprawienia danych Synkom Sp. z o.o. realizuje poprzez prawo złożenia wniosku do Administratora UPRES z żądaniem ich poprawienia. O złożeniu żądania Administrator powiadamia niezwłocznie Doradcę restrukturyzacyjnego. Brak ustosunkowania się Doradcy do żądania w terminie 3 dni roboczych uprawnia Administratora UPRES do poprawienia danych zgodnie z żądaniem Dłużnika lub do usunięcia obarczonych błędem informacji. W razie uznania przez Doradcę restrukturyzacyjnego żądania Dłużnika, Administrator niezwłocznie poprawia dane osobowe Dłużnika, chyba, że Doradca uczynił to samodzielnie poprzez opcję aktualizacji danych. W razie odmowy Doradcy poprawienia danych zgodnie z żądaniem Dłużnika, Administrator może zawiesić funkcjonalność systemu w ramach rzeczonego postępowania.

8.3. W razie złożenia przez Dłużnika umotywowanego sprzeciwu wobec zamieszczonej informacji dotyczącej jego osoby bądź też prowadzonego z jego udziałem postepowania, z żądaniem zaprzestania przetwarzania jego danych, Administrator zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, który wydaje stosowną decyzję. W przypadku, gdy żądanie nie spełnia warunków formalnych, tj. nie ma charakteru pisemnego bądź nie jest umotywowane, Administrator pozostawia je bez rozpoznania.

8.4. Reklamacje dotyczące usługi Użytkownik może zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny udostępniony wraz z danymi do logowania w systemie. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego przez Synkom Sp. z o.o. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Synkom Sp. z o.o. może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

 

 

 • 9 Przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona

9.1. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Dłużnika bez jego zgody jest art. – art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

9.2. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celach ewidencyjnych zamieszczanych informacji, umożliwiających użytkownikom UPRES informowanie o stanie prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego i/lub upadłościowego.

9.3. Synkom Sp. z o.o. informuje, że Dłużnikowi przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 24 i 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) w ramach tzw. procedury reklamacyjnej.

9.4. Dane osobowe Użytkowników uzyskane wskutek procedury rejestracyjnej Synkom Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

9.5. Zarejestrowanie się Użytkownika w systemie stanowi jednocześnie zgodę w rozumieniu art. 23 pkt 1 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) dla Synkom Sp. z o.o. i dla Administratora systemu na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i wykorzystanie ich we własnych celach marketingowych.

9.6. Synkom Sp. z o.o. informuje, że każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 24 i 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

9.7. Zarejestrowanie się Użytkownika na portalu internetowym stanowi jednocześnie zgodę w rozumieniu art. 23 pkt 1 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) dla Synkom Sp. z o.o. i dla Administratora na ujawnianie tych danych innym innych Użytkownikom, wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

9.8. Użytkownik, który uzyskał dane osobowe innego Użytkownika portalu za jego pośrednictwem nie jest uprawniony do dalszego przetwarzania tych danych i zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim tych danych.

9.9. Niezależnie od powyższego, Synkom Sp. z o.o. zastrzega, że ujawnienie danych osobowych może nastąpić również bez zgody osoby, której dotyczą, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i zwrócą się o to upoważnione organy lub instytucje publiczne.

 

 • 10 Doręczenia

10.1. Podstawową formą doręczeń w relacjach pomiędzy Użytkownikami systemu, jak również w relacjach pomiędzy Użytkownikami systemu, a Synkom Sp. z o.o. jest droga elektroniczna. Doręczenia odbywają się na adresy elektroniczne przekazane przez użytkowników podczas rejestracji bądź podczas późniejszej aktualizacji danych bądź na adres elektroniczny do kontaktu z Synkom Sp. z o.o. udostępniony wraz z danymi do logowania w systemie.

10.2. W przypadku zaistnienia konieczności doręczenia kurierskiego przesyłki pocztowej rejestrowanej, doręczenia dokonuje się na adresy podane przez Użytkowników w trakcie rejestracji bądź późniejszej aktualizacji danych. Wszelkie konsekwencje prawne wynikłe z podania nieprawidłowych danych lub istnienia danych nieaktualnych obciążą tego Użytkownika, którego dotyczą, w szczególności w zakresie uznania przesyłki za doręczoną.

 

 

 • 11 Prawa autorskie i prawo własności przemysłowej

11.1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych w tym do logo UPRES, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout), rozwiązań funkcjonalnych systemu są chronione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez przepisy prawa autorskiego.

 

 • 12 Klauzula salwatoryjna

12.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okazałoby się nieskuteczne lub nieważne, strony przyjmują, że obowiązywać będzie zapis najbardziej oddający ideę i cel zapisu nieskutecznego lub nieważnego.

12.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 • 13 Prawo właściwe i sąd właściwy

13.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Synkom Sp. z o.o. jest zawsze prawo polskie.

13.2. Wszelkie spory wynikłe na tle lub w związku z wykonaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Synkom Sp. z o.o. będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Synkom Sp. z o.o.

13.3. Postanowienia § 13 ust. 13.2 nie obowiązują w stosunku do Użytkownika, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 19, poz. 93, z późn. zm.3).

 

Zarząd Synkom Sp. z o.o.

Cennik systemu UpRes.pl – załącznik do regulaminu z dnia 30.09.2021

 

 • Kalkulacja opłat – postępowania konsumenckie
Rodzaj opłaty Kwota netto Tryb płatności
Abonament płatny przez kancelarię doradcy restrukturyzacyjnego – pakiet do 10 postepowań – max 3 loginy na kancelarię 100,00 Roczny
Każdy kolejny pakiet 10 postepowań́ – max 3 loginy na kancelarię 100,00 Roczny
Abonament dłużnika – płatny przez upadłego lub przez kancelarię za dostęp do modułu do 10 spraw w systemie, opłata obligatoryjna za każdą sprawę 20,00 Miesięczny
Abonament dłużnika – płatny przez upadłego lub przez kancelarię za dostęp do modułu powyżej 10 spraw w systemie, opłata obligatoryjna za każdą sprawę 15,00 Miesięczny

 

 • Kalkulacja opłat – postępowania gospodarcze

Wyceniane indywidualnie

 

 

 

 

 • Kalkulacja opłat – obsługa rad wierzycieli
Rodzaj opłaty Kwota netto Tryb płatności
Opłata za odbyte pojedyncze posiedzenie 250,00 Za jedno posiedzenie
Opcjonalnie wdrożenie – tj. przygotowanie przez nas pierwszego posiedzenia i wprowadzenie danych rady do systemu 200,00 Za jedno posiedzenie
 • Kalkulacja opłat – zgromadzenia wierzycieli

Wyceniane indywidualnie